Omvårdnad

Våra utbildningar

Vi bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet på grund och avancerad nivå. Undervisning bedrivs inom de program som leder fram till yrkesexamina för sjuksköterska och tre specialistutbildningar för sjuksköterskor; specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård samt specialistutbildning av sjuksköterskor inriktning vård av äldre. Utöver detta bedrivs även fristående kurser och uppdragsutbildningar. Utbildningen sker i nära samarbete med landsting, kommuner och privata aktörer i Dalarnas län.

Huvudområdet Omvårdnad

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskapsområde och omfattar både det praktiska/kliniska arbetet med patienter och den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Omvårdnad är även benämning på ett forskningsområde med egen kunskapsutveckling inom området. Inom omvårdnad utvecklas kunskap om hur individer, familjer och samhällen kan uppnå, bevara eller återvinna hälsa och livskvalitet från födelse till döden.

Kunskapsområdet har ett starkt genus- och sociokulturellt perspektiv. Omvårdnad sker i nära samarbete med andra professioner och kunskapsområdet anknyter till medicinsk vetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik, filosofi, antropologi samt till arbetsterapi, fysioterapi och socialt arbete.

Omvårdnad är personcentrerad och tar sin utgångspunkt i människans upplevelse, reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Det utvidgade patientbegreppet inom omvårdnad inkluderar att vårdarna tar hänsyn till patientens familj och närstående. Omvårdnadsåtgärder är evidensbaserade handlingar som utförs för patientens hälsa, säkerhet och/eller välbefinnande och kan innebära både förebyggande, kurativa och lindrande insatser. Omvårdnadsåtgärder skall i möjligaste mån grunda sig på evidens och en bedömning av den enskilda patientens behov och utföras i samarbete med patient och närstående samt vårdteamet.

Forskning inom omvårdnad är i hög grad kopplad till kliniskt arbete genom att utgå från problemställningar som uppstår i det praktiska vårdarbetet samt utveckla kunskap som ofta är tillämpbar i klinisk verksamhet. Forskningen skapar kunskap om individers, gruppers och samhällets tolkningar av och reaktioner på hälsa, ohälsa och sjukdom. Forskningen bedrivs i nära samarbete med praktisk verksamhet och omfattar människor i olika åldrar och faser; från det ofödda barnet till våra äldre och inbegriper såväl den fysiska som psykiska hälsan i en samhällelig kontext. Forskningen inkluderar även kontextuella och organisatoriska förutsättningar (såsom vårdarbetets organisering, vårdmiljö, informationshantering) för vårdens utförande. Omvårdnadens centrala begrepp är människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö.
Genom studier i omvårdnad utvecklar studenten kunskap om:

  • Den enskilda människans reaktion på hälsa, ohälsa och sjukdom samt resurser och hinder för att nå hälsa
  • Bedömning av patientens hälsotillstånd, planering och genomförande av omvårdnad och utvärdering mot uppsatta mål
  • Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att stödja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bidra till att bota och behandla, lindra lidande och värna människans värdighet och integritet
  • Vårdrelationens betydelse för hälsa samt etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter i arbete med patienter
  • Samspelet mellan människan och miljö
  • Organisationen och vårdmiljöns betydelse för vårdens utförande
  • Metoder för forskning och förbättringsarbete