Kursplan

Kursplan: Professionell förhandling på arbetsplatsen

Kurskod: AB1005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-20.
Reviderad:
Reviderad 2012-02-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-02-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller förhandlingar och dessas samband med verksamhetens effektivitet och kvalitet; med särskild betoning på förhandlingens betydelse för ett gott ledarskap på arbetsplatsen.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • Genomföra strukturerade professionella* förhandlingar på arbetsplatsen

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

 • Olika förhandlingstekniker och förhandlingsstrategier
 • Konflikthantering, svåra samtal
 • Argumentationsanalys
 • Sambandet mellan å ena sidan utfallet av förhandlingen för verksamheten, och å andra sidan förmågan att strukturera arbetet och att kommunicera med motparten på ett sätt som bygger goda relationer.

* (Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att styras av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte bara de egna behoven, känslorna eller impulserna.)

Innehåll

Kursens utgångspunkt är att professionella förhandlingar på arbetsplatsen kräver noggranna förberedelser. Mot detta står det faktum att tiden för planering och analys är knapp i dagens arbetsliv. Genom att använda metoder som strukturerar förberedelsearbetet ökar förutsättningen att genomföra förhandlingar som skapar och utvecklar goda relationer.

I kursen ingår förhandlingar på arbetsplatsen, lönesamtal (förhandling eller enbart ett samtal), förhandlingsteori och val av förhandlingsstrategier, argumentationsanalys (konsten att på bästa sätt hantera och utveckla den egna argumentationen samt bemöta motparten på ett så effektivt sätt som möjligt), förhandlingsteknik (mötet med motparten; genomförandet av förhandlingen), svåra samtal (kunskapen om och förmågan att hantera dessa samtal har stor betydelse för förhandlingsarbetet) samt konflikthantering och medling (goda resultat underlättas om parterna har kunskaper om konflikthantering och medling).

Examinationsformer

Examination sker i form av individuella skriftliga reflektionsprotokoll, samt aktivt deltagande vid seminarier och gemensamma kurstillfällen. Muntlig examination kan förekomma i särskilda fall efter beslut av examinator.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och gruppsarbete. Övningsuppgifter på arbetsplatser genomförs löpande under kursen.

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i övningar på kursdagar och på egna arbetsplatser, utbyte av erfarenheter och reflektioner. Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna löpande skriver reflektionsprotokoll. I dessa ska behandlas litteratur, föreläsningar, övningar, utbytet mellan deltagarna, övningsuppgifter på arbetsplatser, samt egen
arbetslivserfarenhet.

Reflektionsprotokollen ska, för den studerande, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter KULA-kurs IE1007

Summary in English

Litteratur

 • Fisher, R. (ed). (1996) Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar. 2 uppl. Malmö : Liber ekonomi. (176 s). ISBN 91-47-04126-9
 • Stone D. (2008) Svåra samtal : hur man pratar om det som betyder mest. ICA Bokförlag. (327 s). ISBN 9789153430735
  Anmärkning: (Ursprungstitel: Difficult conversations. How to discuss what matters most. Penguin Books.)
 • Tamm L. (2006) Förtroendefullt samarbete. . Studentlitteratur. (329 s). ISBN 9144046200

Referenslitteratur