Kursplan

Kursplan: Professionell kommunikation - med och i grupper

Kurskod: AB1006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-04-20.
Reviderad:
Reviderad 2012-02-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-02-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och kunna reflektera över detta, inom områdena

 • professionell* kommunikation med grupper
 • professionell kommunikation inom grupper
 • professionell kommunikation i samband med verksamhetens effektivitet, kvalitet och utveckling, i verksamheter där kommunikation i grupp sker.

Den studerande ska kunna förbereda och genomföra:

 • olika typer av möten (t.ex. informations, besluts, kreativa, utvecklande)
 • olika typer av presentationer av ett ämne för en grupp

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

 • individens påverkan på kommunikationen i en grupp
 • val av mötesform
 • val av presentationsteknik
 • retorikens roll i en presentation
 • kommunikation av värderingar

* Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att styras av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte bara de egna behoven, känslorna eller impulserna.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter på professionell kommunikation: Individer i grupper (dialog och individens påverkan), i grupp (mötesteknik och konflikter), med en grupp (dialogledning, roller och kreativitet med grupper), i organisationer (presentationsteknik, information och retorik) och med stora grupper (retorik och värderingar).

Examinationsformer

Examination sker i form av individuella skriftliga reflektionsprotokoll, samt aktivt deltagande vid seminarier och gemensamma kurstillfällen. Muntlig examination kan förekomma i särskilda fall efter beslut av examinator.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och grupparbete. Övningsuppgifter på arbetsplatser genomförs löpande under kursen.

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i övningar på kursdagar och på egna arbetsplatser, utbyte av erfarenheter och reflektioner. Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna löpande skriver reflektionsprotokoll. I dessa ska behandlas litteratur, föreläsningar, övningar, utbytet mellan deltagarna, övningsuppgifter på arbetsplatser, samt egen
arbetslivserfarenhet.

Reflektionsprotokollen ska, för den studerande, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter KULA-kurs IE1018

Summary in English

Litteratur

 • Eliasson M & Larsson P. (2005) Sätt fart på arbetsmötet : en handbok i facilitering. 1 uppl. Stockholm : Koala Corporate Publishing. (136 s). ISBN 91-975165-1-1
 • Isaacs W, (översättning: Poletto Andersson M, med fackgranskning av Wiberg L). (2004) Dialogen och konsten att tänka tillsammans. 2 uppl. Stockholm : Bookhouse. (367 s). ISBN 91-89388-20-8
 • Johannesson, K. (2001) Tala väl : 10 lektioner i praktisk retorik. Stockholm : Norstedt. (205 s). ISBN 91-1-300988-5
 • Maltén A. (1998) Kommunikation och konflikthantering : en introduktion. Lund : Studentlitteratur. (208 s). ISBN 91-44-00808-2

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2UAP
Anmälningsdatum:2016-10-15
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:4
Obligatoriska online träffar:0