Kursplan

Kursplan: Kommunikation och ledarskap för tekniker

Kurskod: AB1011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-04-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-05-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Med inriktning mot industriell verksamhet och tekniska system, ska studenten efter genomgången kurs, kunna:

  • diskutera och analysera hur individen och ledarskapet påverkas av att arbeta i grupp
  • diskutera om, reflektera över och praktisera framgångsrika ageranden vid möten, samt framgångsrika förhandlingar
  • diskutera om och reflektera över hur konflikter uppstår samt praktisera metoder för att hantera konflikter
  • sammanställa en skriftlig rapport med teknisk inriktning samt genomföra en muntlig presentation.

Innehåll

I kursen behandlas:
- Olika perspektiv på hur ledarskap och grupper fungerar i industriell verksamhet och tekniska system. Metoder, strategier och processer tillämpas med utgångspunkt i grundläggande kunskap om ledarskap och gruppsykologi.
 - Olika perspektiv på kommunikation vid rapportskrivning, presentation och möten i industriell verksamhet och tekniska system. Metoder, strategier och processer tillämpas med utgångspunkt i grundläggande kunskap om kommunikation.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, reflekterande seminarier, presentationsövningar, skriftliga hemuppgifter. Projekt- och övningsuppgifter på arbetsplatser.
Kursen inriktas mot att skapa kunskap i handling genom praktik.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ges i Produktionsteknikerprogrammet och Energiteknikerprogrammet.

Summary in English

Litteratur

  • Stone D. (2008) Svåra samtal : hur man pratar om det som betyder mest. ICA Bokförlag. (327 s). ISBN 9789153430735
    Anmärkning: (Ursprungstitel: Difficult conversations. How to discuss what matters most. Penguin Books.)
  • Svedberg Lars. (2007) Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap. 4 uppl. Lund : Studentlitteratur. (428 s). ISBN 91-44-01983-1
  • Walla Erik. (2004) Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (179 s). ISBN 91-44-01913-0

Referenslitteratur