Kursplan

Kursplan: Arbetsmiljö - grundkurs

Kurskod: AB1016
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-10-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen ska studenten ha de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna reflektera över och utveckla sitt praktiska handlande inom arbetsmiljöområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera grundläggande relevanta begrepp inom ämnesområdet,
 • integrerat med praktik diskutera arbetsmiljöproblematik och hur människan påverkas av arbetsmiljöer,
 • redogöra för övergripande lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet, samt tillämpa dessa i praktiken,
 • redogöra för olika aktörer inom arbetsmiljöområdet,
 • diskutera, reflektera och praktiskt utöva grundläggande strategier för minskade risker i arbetsmiljön,
 • diskutera och reflektera över grundläggande strategier för attraktivare arbeten,
 • integrerat med praktik reflektera över arbetsmiljö i relation till relevant bransch.

Innehåll

I kursen behandlas arbetsmiljö ur såväl fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv, som ur individ-, företags-/organisations- och samhällsperspektiv. Studenten får genomföra riskbedömning av exempelarbetsplatser och delta i laborativa övningar. Verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete behandlas och praktiseras utifrån de olika perspektiven. Samband mellan arbetsmiljöområdets delar, hur de påverkar varandra och tillsammans utgör en helhet behandlas i relation till arbetslivets komplexitet.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar och aktiv medverkan i seminarier och laborationer. Betyg rapporteras som 3 moment. Skriftlig redovisning av övergripande lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet, 1 hp. Genomförande, redovisning och seminariebehandling av laborationer och arbetsmiljöanalyser, 3,5 hp. Skriftlig tentamen, 3 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborativa övningar grundade på beprövad erfarenhet och övningsuppgifter på arbetsplatser. Kursen inriktas mot att skapa kunskap i handling genom praktik och bygger i hög grad på delaktighet från de studerande.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter AB1002.

Summary in English

Litteratur

 • Arbetsmiljöverket. (2008) AFS 2001:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete. (24 s).
  Anmärkning: Senaste version.
  Övrigt: Senaste version
 • Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen. http://www.av.se/lagochratt/aml/
  Anmärkning: Senaste version.
 • Bohgard, M. (2008) Arbete och teknik på människans villkor. 1 uppl. Stockholm: Prevent. (726 s). ISBN 978-91-7365-037-3
 • Iseskog, T. (2009) Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 5 uppl. Stockholm: Norstedts juridik. (126 s). ISBN 978-91-39-11090-3

Referenslitteratur