Kursplan

Kursplan: Arbetsmiljö - riskeliminering inom industriell arbetsmiljö

Kurskod: AB1023
Poäng: 3,8 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som en ingenjör behöver för att kunna eliminera arbetsmiljörisker inom befintlig industri och vid produktanvändning.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • diskutera hur en riskanalys kan genomföras
  • redogöra för övergripande lagstiftning, avtal och aktörer inom arbetsmiljöområdet
  • redogöra för grundläggande strategier för minskade risker i arbetsmiljön
  • diskutera arbetsmiljöproblematik och hur människan påverkas av arbetsmiljöer

Innehåll

I kursen behandlas såväl psykosociala som fysiska arbetsmiljörisker inom industriell miljö ur individ-, företags-, och samhällsperspektiv. Motiv och metoder för riskeliminering behandlas genom att identifiera riskkällor och analysera risknivåer.
Studenten får praktiskt genomföra en riskbedömning i industriell miljö och reflektera kring hur arbetsmiljön påverkar människan. Utifrån detta ges förslag på handlingsplan för åtgärder och riskeliminering.
Lagstiftning, avtal och aktörer inom arbetsmiljöområdet kommer att diskuteras i relation till kraven vid riskvärdering. Konsekvenser av risker och åtgärdsarbete behandlas utifrån aktuell arbetsmiljöforskning.

Examinationsformer

Examination sker genom individuell muntlig och skriftlig redovisning, 1,3 hp. Skriftlig salstentamen, 2,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete och seminarium. Kursen inriktas mot att skapa kunskap i handling och bygger på delaktighet från de studerande. Innehållet i kursen kommer att appliceras mot industriell miljö och industriella arbetsplatser.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig salstentamen betygsätts med U, G och VG. Moment skriftlig och muntlig redovisning betygsätts med U - G. Kursbetyget baseras på en samlad bedömning av resultaten då båda momenten är godkända.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall objective of the course is for students to acquire basic knowledge and skills that an engineer requires to eliminate health and safety risks within existing industry and during product development.

Upon completion of the course, students will be able to:

· discuss how a risk analysis can be performed
· account for the overall legislation, agreements and actors in Occupational Health
· explain basic strategies for reducing risks in the workplace
· discuss health and safety issues and how people are affected by their working environments

Litteratur

Referenslitteratur