Kursplan

Kursplan: Att arbeta i projekt

Kurskod: AB1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2016-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kompetens för att arbeta effektivt i projekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • relatera relevant forskning och teori till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller att arbeta i projekt (1)
  • använda olika processverktyg för effektivt arbete, som individ och ledare i en projektgrupp (2)
  • använda olika processverktyg för effektiv kommunikation och konflikthantering (3)
  • använda olika visualiseringsverktyg för grundläggande projektplanering och projekthantering (4)
  • använda olika process- och visualiseringsverktyg för effektiva möten, uppföljning och utvärdering (5)
  • göra en personlig utvecklingsplan, baserad på kursens innehåll (6)

Innehåll

Kursen behandlar hur projektgruppen arbetar (kommunikation, ledarskap, hantering av konflikter). Vidare behandlas vad projektgruppen arbetar med (planering, möten, uppföljning, utvärdering). Vid varje moment behandlas och diskuteras relevant forskning och teorier. Varje moment omfattar också praktisk användning av process- och visualiseringsverktyg, som skapar engagemang och delaktighet. Träning med verktygen, samt tillämpning och integrering av kunskap genomförs under handledning; i grupp och i verksamhetsförlagda studier. I det avslutande momentet görs personliga utvecklingsplaner under handledning.

Examinationsformer

Examination sker kontinuerligt inom resp. moment, baserat på individuella uppgifter med praktiska verktyg vid gemensamma, obligatoriska kurstillfällen, skriftliga reflektionsprotokoll, samt redovisade fältarbeten och fältstudier på arbetsplatser.

Betyg rapporteras i följande 4 moment:
1. Projektgrupp, examinerar mål 1 och 2. 1 högskolepoäng
2. Kommunikation och möten, examinerar mål 1,3 och 5. 1 högskolepoäng
3. Planering, examinerar mål 1 och 4. 1 högskolepoäng
4. Övergripande mål och personlig utvecklingsplan, examinerar mål 1 och 6. 4,5 högskolepoäng

Arbetsformer

Kursens pedagogik inriktas på utveckling av deltagarnas färdigheter genom praktiskt arbete med process- och visualiseringsverktyg, vid övningar och fältarbeten/fältstudier på befintliga arbetsplatser. Vid obligatoriska kursträffar genomförs föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Under dessa utbyter deltagarna egna erfarenheter och reflektioner.

Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna löpande skriver reflektionsprotokoll. I dessa ska behandlas litteratur, föreläsningar, övningar, verksamhetsförlagda uppgifter på arbetsplatser, utbytet mellan deltagarna, samt egen arbetslivserfarenhet. Reflektionsprotokollen ska, för den studerande, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter AB1018.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VHH
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:4
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se