Kursplan

Kursplan: Arabiska II

Kurskod: AR1021
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera på tillrättalagd modern standardarabiska (MSA) i vardagliga och välkända situationer
  • läsa och svara på frågor på MSA om korta och enkla litterära texter
  • redogöra för grundläggande aspekter om det arabiska språkets struktur och kunna tillämpa dessa såväl muntligt som skriftligt
  • visa viss insikt om skillnaden mellan standardarabiska och de olika arabiska dialekterna
  • visa viss insikt om det arabiska språkets utveckling.

Innehåll

Kursen består av tre moment. Momenten Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2 bygger på varandra. I momenten läser studenten texter med ökande svårighetsgrad och på lektionerna diskuteras texternas grammatik och ordval samt innehåll. Studenten använder sedan textens vokabulär muntligt i rollspel och diskussioner. Skrivuppgifter och hörförståelse finns kopplade till varje text. Det tredje momentet är fristående och innehåller föreläsningar om det arabiska språkets utveckling samt skillnader och likheter mellan modern standardarabiska och olika dialekter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning. Språkfärdighet 1 examineras även genom en skriftlig hemtentamen och Språkfärdighet 2 genom både en skriftlig och en muntlig tentamen. Stor vikt läggs vid att givna tidsramar respekteras och för sent inlämnade uppgifter ges högst G. Momentet Introduktion till det arabiska språket examineras genom svar på skriftliga frågor och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arabiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk. Seminarier utgör grunden för kursen och studenten förväntas där delta aktivt. Vissa studieuppgifter förutsätter förmåga att samarbeta med övriga kursdeltagare. Momentet Introduktion till det arabiska språket består av inspelade föreläsningar och artiklar och därtill hörande uppgifter som studenten kan utföra individuellt under kursens gång.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG i momenten Språkfärdighet 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkfärdighet 1 - 6 hp
Moment 2: Språkfärdighet 2 - 6 hp
Moment 3: Introduktion till det arabiska språket - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska för nybörjare I 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter AR1019.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4V
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Blandad
Studieform:IT-distans
Studieplatser:60
Behörighetskrav: [?]Arabiska för nybörjare I 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se