Kursplan

Kursplan: Arabiska V

Kurskod: AR1024
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt
  • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska och visa på svårigheter och olikheter mellan språken
  • identifiera grammatiska problem i en text och skriva grammatiska analyser
  • anpassa sitt språk och innehållet i skriftliga uppgifter utifrån olika tilltänkta läsare
  • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
  • redogöra för grunderna i balagha
  • genomföra en litterär analys med fokus på berättelsens beståndsdelar (tid, plats, karaktärer osv.)
  • redogöra kort för den arabisk litteraturens utveckling
  • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.

Innehåll

Kursen innehåller tre moment: Grammatik och textläsning, Muntlig kommunikation och Den arabiska litteraturens utveckling. I de första två momenten, vilka samläses, läser och lyssnar studenterna på olika typer av material på standardarabiska såsom sånger, reportage, dikter, nyheter och sakprosa. De studerar grunderna i balagha och använder dem i litterära analyser av texter tillsammans med andra analysverktyg. Studenterna använder den grammatik de lärt sig och genomför självständiga grammatiska analyser av texter. De arbetar också med översättningar där fokus ligger på jämförelse mellan arabiska och svenska/engelska. I momentet Den arabiska litteraturens utveckling läser de artiklar och lyssnar på föredrag och genomför sedan ett självständigt arbete baserat på en egen frågeställning och en kortare projektplan.

Examinationsformer

Delkursen Grammatik och textläsning examineras kontinuerligt genom hemuppgifter och deltagande i seminarier och avslutas med ett skriftligt projekt, en skriftlig och en muntlig tentamen.
Delkursen Muntlig kommunikation examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna och avslutas med en muntligt tentamen.
Delkursen Den arabiska litteraturens utveckling examineras genom ett skriftligt PM.

Stor vikt läggs vid respekterandet av givna tidsramar, sent inlämnade projekt och uppgifter bedöms endast med U eller G.

Arbetsformer

Arabiska används som undervisningsspråk med svenska och/eller engelska som stödspråk i moment 1 och 2. I moment 3 är materialet på engelska och arabiska. Innehållet studeras självständigt och redovisas i ett skriftligt PM. Seminarier utgör grunden för kursen och studenten förväntas där delta aktivt. Vissa studieuppgifter förutsätter förmåga att samarbeta med övriga kursdeltagare.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Grammatik och textläsning - 6 hp
Moment 2: Muntlig kommunikation - 6 hp
Moment 3: Den arabiska litteraturens utveckling - 3 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska IV 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter AR1008.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V55
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Arabiska IV 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se