Kursplan

Kursplan: Arabiska III

Kurskod: AR1026
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-01-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda den arabiska grammatiken och formläran på grundläggande nivå korrekt i tal och skrift
  • konversera på modern standardarabiska (MSA) runt välkända/förberedda ämnen
  • diskutera kortare litterära texter, dikter och nyhetsartiklar på MSA
  • göra enkla och korrekta översättningar till och från arabiska
  • göra enklare grammatiska analyser på arabiska
  • skriva kortare texter på korrekt MSA
  • urskilja utmärkande särdrag i de syriska och egyptiska dialekterna i jämförelse med MSA
  • använda arabiska uppslagsverk och lexikon och i korthet redogöra för hur dessa har utvecklats.

Innehåll

Kursen består av tre moment. Momentet Språkfärdighet 2 bygger på färdigheter från Språkfärdighet 1. I båda momenten läser studenten varierade skönlitterära texter samt nyhetstexter och reportage. Texterna förbereds av studenterna och innehåll och grammatik diskuteras under seminarier. Studenterna ser också en kortare film och lyssnar på sånger. Vid diskussion av de skönlitterära texterna använder studenterna enklare analytiska begrepp. Studenterna lär sig grunderna i arabisk grammatisk analys och applicerar detta på lättare texter. En jämförelse mellan syrisk/egyptisk dialekt och MSA genomförs. Studenterna skriver under kursen kortare texter kopplade till varje lektion och genomför också ett läsprojekt som avslutas med en längre skriftlig rapport. Momentet Arabiska lexikon och uppslagverk är fristående och läses individuellt. I momentet studeras hur arabiska lexikon och uppslagsverk har utvecklats och hur dessa används.

Examinationsformer

Momentet Språkfärdighet 1 examineras kontinuerligt under kursens gång genom hemuppgifter och seminarieaktivitet och avslutas med en skriftlig hemtentamen. Momentet Språkfärdighet 2 examineras kontinuerligt under kursens gång genom hemuppgifter och seminarieaktivitet samt en avslutande muntlig och skriftlig tentamen. Momentet Arabiska lexikon och uppslagsverk avslutas med ett praktiskt prov och en kort skriftlig rapport. Stor vikt läggs vid att givna tidsramar respekteras, sent inlämnade uppgifter kan endast ges U eller G som betyg.

Arbetsformer

Arabiska används som undervisningsspråk med svenska eller engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar för moment 1 och 2, moment 3 genomförs individuellt under terminen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i momenten Språkfärdighet 1 samt Språkfärdighet 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkfärdighet 1 - 6 hp, U-VG
Moment 2: Språkfärdighet 2 - 6 hp, U-VG
Moment 3: Arabiska lexikon och uppslagsverk - 3 hp, U-G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska II 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter AR1022.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4Z
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Arabiska II 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se