Kursplan

Kursplan: Arabiska: Avancerad grammatik II

Kurskod: AR2006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • förklara möjligheten för olika grammatiska analyser med stöd av de arabiska grammatiska skolorna
  • skriva egna texter där avancerade grammatiska begrepp både används och förklaras
  • analysera grammatikens roll i förståelsen av religion och filosofi i arabvärlden
  • diskutera de möjliga konsekvenserna av olika grammatiska tolkningar med hjälp av egna exempel.

Innehåll

Under kursen studeras grammatikens roll inom arabisk tradition och kultur. Exempel på hur grammatiska förklaringar kan härledas ur, men också påverka, religiösa och filosofiska övertygelser analyseras. De arabiska grammatiska skolornas grundprinciper och vilka resultat de kan leda till studeras. Under kursen läser studenten ett brett urval av klassiska och moderna arabiska texter som ligger till grund för de analyser som utförs.

Examinationsformer

Studenten bedöms kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarierna samt genom skriftliga uppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen samt en muntlig presentation.

Arbetsformer

Kursen undervisas genom seminarier på arabiska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska: avancerad grammatik 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur