Kursplan

Kursplan: Arabiska: Att skriva akademiskt

Kurskod: AR2008
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för några av de mest betydande källorna för studier av det arabiska språket och arabisk litteratur
  • resonera runt begreppen "plagiat" och "akademisk hederlighet" samt förklara vad de står för
  • korrekt använda ett av de mer välkända referenssystemen
  • formulera relevanta frågeställningar
  • söka efter material för en viss frågeställning samt avgöra källans trovärdighet och materialets relevans för frågeställningen
  • skapa en rimlig arbetsplanering för ett skriftligt arbete och slutföra arbetet inom given tidsperiod
  • sammanställa ett skriftligt arbete enligt gällande formalia
  • skriva olika former av akademisk text, så som abstract, recensioner, vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga sammanfattningar
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment, i det första momentet, Akademiskt skrivande - metod, studeras några av de klassiska källorna för studier av det arabiska språket och litteraturen samt formalia för akademiskt skrivande. Genom kortare skriftliga uppgifter övar studenterna att använda referenssystem, hitta relevanta och trovärdiga källor, skapa frågeställningar och sammanställa fakta. I momentet Akademiskt skrivande - tillämpning skriver studenterna ett längre arbete som sedan ventileras i studentgruppen.

Examinationsformer

Kursen examineras genom deltagande i seminariediskussioner samt korta skriftliga uppgifter under moment 1 och genom en längre skriven text som presenteras och ventileras under moment 2. Texten kan skrivas på engelska, svenska eller arabiska.

Arbetsformer

I moment 1 är undervisningen uppbyggd runt seminarier där studenten förväntas delta aktivt och i moment 2 består undervisningen av individuell handledning samt avslutande seminarier för ventilering av studenternas texter. Engelska, svenska och arabiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Akademiskt skrivande - metod, 10 hp
Moment 2: Akademiskt skrivande - tillämpning, 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Den arabiska akademiska kanon, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter AR2003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur