Kursplan

Kursplan: Arabiska: Avancerad grammatik

Kurskod: AR2010
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • utföra avancerade grammatiska analyser av arabisk text
  • noggrant redogöra för de olika skolorna inom arabisk grammatik
  • förklara arabisk morfologi med hjälp av egna utvalda exempel
  • tillämpa avancerade grammatiska regler i sina egna skriftliga arbeten.

Innehåll

Under kursen studerar studenten de oilka skolorna inom arabisk grammatik, deras historia och utveckling. Studenten fördjupar sig sedan i arabisk morfologi och grammatisk analys. Grammatiken studeras genom texter från välkända arabiska författare. Studenten tillämpar också den avancerade grammatiken i egna skriftliga uppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom bedömning av seminarieprestationerna samt genom skriftliga inlämmningsuppgifter. Kursen avslutas med en skriftlig och en muntlig tentamen.

Arbetsformer

Kursen undervisas i seminarieform där studenterna förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG i båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Teoretisk grammatik - 2,5 hp
Moment 2: Praktisk tillämpning - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Arabiska V 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter AR2004.

Summary in English


This advanced course of Arabic will introduce the students to detailed aspects of grammar as well as arabic morphology. The course is taught through seminars and the grammar is studied through texts by well known Arab writers.

Litteratur

Referenslitteratur