Kursplan

Kursplan: Den arabiska akademiska kanon

Kurskod: AR2011
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp: Arabiska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera ämnet arabiskas vetenskapliga grund
 • aktivt använda sig av de referenser och källor som studeras
 • genomföra en individuell fördjupning inom en egen vald del av ämnet
 • kritiskt diskutera den arabiska akademiska kanons källor och urvalskriterier
 • analysera de äldre källornas betydelse för modern forskning.

Innehåll

Under kursen studerar studenten den arabiska akademiska kanon och diskuterar dess betydelse både historiskt och i samtida forskning. Studenterna reflekterar kritiskt runt urvalskriterier som den arabiska akademiska kanon baserats på samt kunskapens förvaltande och dess användning i samtida forskning. För att få en övergripande syn på ämnets vetenskapliga grund jämför studenten flera källor inom samma genre. I slutet av kursen väljer studenten självständigt ett fördjupningsämne och diskuterar det utifrån ett individuellt urval av relevanta källor. Under kursen redogör studenterna muntligt och skriftligt för sina uppgifter samt diskuterar olika vetenskapliga och etiska problem knutna till användandet av böckerna som är inkluderade i den akademiska kanon.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminariediskussionerna samt genom skriftliga hemuppgifter och ett avslutande skriftligt PM. PM:et presenteras också muntligt under ett avslutande seminarie.

Arbetsformer

Kursen undervisas på arabiska genom seminarier där studenten förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på båda momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig presentation - 2,5 hp
Moment 2: Teori och läsning - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 22,5 hp inom ämnet arabiska på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Throughout the course, the academic Arabic canon will be studied and discussed. An analysis is done on the criteria for what to include or exclude as well as on the modern day usage of the canon.
After completing the course, the student should be able to:

 • discuss Arabic as an academic subject
 • actively use the references and sources that are studied
 • complete an individual specialization in the subject
 • critically discuss the sources and selection criteria from the academic Arabic canon
 • analyse the significance of older sources for contemporary research.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]22,5 hp inom ämnet arabiska på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se