Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

Kurskod: AS3001
Poäng: 8 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa djupare insikt i grundläggande villkor för utbildningspolitik samt för utbildningens roll för utvecklingen i afrikanska samhällen
  • förklara och analysera utbildningspolitiska frågor med särskilt relevans för afrikanska förhållanden
  • utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande kring förhållandet mellan globala processer och social förändring i afrikanska samhällen.

Innehåll

Kursen behandlar utbildningspolitik samt utbildningens roll för utvecklingen av afrikanska samhällen. Fokus i kursen är på relationen mellan utbildning och social förändring. Inhemska system för kunskap och lärande relateras till formella och strukturerade utbildningssystem. Utbildningsbiståndets roll för utveckling i afrikanska samhällen diskuteras. Frågor knutna till yrkesetik samt till officiella läroplaners roll behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3003.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UKP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se