Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring

Kurskod: AS3002
Poäng: 12 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa förtrogenhet med och kritisk förståelse av politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika sedan början av 1800-talet
  • visa fördjupad förmåga att analysera kontinuitet och förändring i afrikanska samhällen
  • visa insikt i och förmåga att tillämpa synkrona och diakrona perspektiv i studiet av afrikanska samhällen samt i de historiska relationerna mellan Afrika och Europa.

Innehåll

Kursen innehåller synkrona och diakrona perspektiv i afrikanska samhällen från tidigt 1800-tal fram till nutiden. Viktiga frågor som behandlas rör strukturer i afrikanska ekonomiska system, naturresurser, principer för politisk organisering, förhållandena mellan individuellt och allmänt samt produktion och reproduktion av materiell kultur i olika afrikanska samhällen.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier, vid presentationer av aktuella forskningsresultat samt genom skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Mångvetenskapliga perspektiv och metoder används för att beskriva och analysera dynamiken i afrikanska samhällen. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UKQ
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se