Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen

Kurskod: AS3003
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om och kritiskt förhållningssätt till politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i Afrika med särskild hänsyn till samspelet mellan religion och politik under 1800- och 1900-talen
  • förklara olika religioners framväxt, roll och betydelse i olika afrikanska samhällen utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv och med utnyttjande av relevant teoribildning.

Innehåll

Studenten genomför ett fördjupat studium av ett urval av Afrikas religioner. Kristendomens olika riktningar liksom islam och grunddragen i afrikansk och icke-västerländsk religion studeras i förhållande till de ekonomiska, politiska och sociala miljöer där de uppstått och förekommer. Viktiga frågor handlar om hur religioner kan påverka olika samhällens politiska utveckling, hur religionsmöten och religionskonflikter uppstår och kan hanteras samt vilken roll religion spelar i organiserandet av det sociala, ekonomiska och politiska livet. Kursen behandlar även interaktionen mellan mer etablerade religioner och nya religiösa system och rörelser.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande vid seminarier, vid presentationer av aktuella forskningsresultat samt genom inlämnandet av ett skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Mångvetenskapliga perspektiv och metoder används för att beskriva och analysera relationen mellan religion och politik i afrikanska samhällen. Studenten arbetar med en s.k. processkrivning. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UKR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se