Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Internationell hälsa med fokus på nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektiv

Kurskod: AS3006
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och visa förståelse för utvecklingen av den internationella hälsan med en syntetisering av olika faktorer som nutrition, svält, fattigdom, sociala förändringar samt ekonomisk utveckling
  • problematisera och analysera litteraturen om familje- och samhällsförändringar relaterat till genus och ekonomiska förhållanden i ett afrikanskt utvecklingsperspektiv
  • redovisa och värdera olika strategier och förhållningssätt som kan förbättra det globala folkhälsoläget och utjämna fördelningen av materiella förutsättningar för en positiv hälso- och nutritionsutveckling
  • skriftligen argumentera för åtgärder för att främja internationell hälsa och nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas viktiga determinanter för internationell hälsa och ohälsa i Afrika såsom nutrition, svält, fattigdom, familje- och samhällsförändringar samt ekonomisk utveckling. I kursen ingår att såväl skriftligt som muntligt argumentera för åtgärder som skulle kunna främja internationell hälsa. Ett genusperspektiv genomsyrar kursen.

Examinationsformer

Fyra inlämningsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt samt aktivt deltagande vid fyra obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier. Undervisningen bedrivs på engelska. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter VÅ3090.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur