Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara

Kurskod: AS3007
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa djupa kunskaper om förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religioner och lokala traditioner i Afrika söder om Sahara samt förmåga att förmedla dessa kunskaper
  • kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och demokrati och deras relevans för olika samhällen i Afrika söder om Sahara
  • formulera och diskutera möjliga utvecklingsscenarier inom området mänskliga rättigheter och demokrati i några kontexter söder om Sahara
  • visa respekt för olika kulturella och religiösa traditioner, när dessa relateras till frågor om mänskliga rättigheter
  • utvärdera den egna kunskapsprocessen.

Innehåll

Under kursen introduceras den studerande i teorier om mänskliga rättigheter och demokrati med primärt fokus på deras relevans för olika samhällen söder om Sahara. På en teoretisk nivå behandlas filosofiska, juridiska och religiösa aspekter av rättigheter. Möjliga konflikter mellan olika typer av rättigheter analyseras, som till exempel anspråk på rättigheter till kulturellt eller religiöst självbestämmande gentemot individuella rättigheter.

Examinationsformer

Studenten examineras genom obligatorisk seminariemedverkan, kontinuerliga PM och en avslutande skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier samt författande av individuella skriftliga arbeten.
Undervisningen sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RK3038.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur