Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

Kurskod: AS3009
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida portugisisk-, fransk-, arabisk-, och engelskspråkiga afrikanska samhällen reflekterad genom litteratur från Afrika
  • problematisera uppfattningar om Afrika och afrikanskhet mot bakgrund av textanalytiska övningar
  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, komplexiteten i formandet och utvecklandet av nationella och kulturella identiteter i afrikanska samhällen
  • argumentera klart och övertygande för sin analys av afrikanska samhällen så som de framställs i litteraturen samt redovisa och värdera andras liknande analyser
  • på ändamålsenlig engelska kommunicera sin förståelse av nyckelfrågor gällande afrikanska samhällen och litteratur både i skriftliga och muntliga arbeten.

Innehåll

Kursen behandlar nyckelfrågor rörande politik i samtida Afrika, där politik förstås som de antaganden och principer som rör makt och status i ett samhälle. Dessa nyckelfrågor studeras genom ett urval skönlitterära verk skrivna på engelska eller översatta till engelska från portugisiska, franska och arabiska. Utgångspunkten för litteraturstudiet är alltså etiska, kulturella och politiska frågor som har motiverat afrikanska författare. Studenterna analyserar den ideologiska uppbyggnaden av dessa texter och utvärderar deras betydelse för förståelsen av moderna afrikanska samhällen. Teman som kommer att utforskas innehåller formationen av nationella, kulturella och genusbaserade identiteter, uppfattningen om Afrika i västvärlden och västvärlden i Afrika, de implikationer det för med sig att inte skriva på inhemska afrikanska språk, samt den globala literära marknaden och de omständigheter som påverkar produktion och konsumtion av afrikansk litteratur.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av studenternas aktiva deltagande i kursens seminarier och skriftliga arbeten.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier där studenterna förväntas delta aktivt. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3018.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur