Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara

Kurskod: AS3010
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och kritiskt analysera de ekonomiska faktorernas begränsningar, makt och möjligheter i formandet av urbana miljöer i Afrika söder om Sahara
  • visa fördjupad kunskap om samt förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera afrikanska samhällens dynamik
  • med tydlig teorianknytning självständigt jämföra och utvärdera olika strategier för urban utveckling använda av regeringar, stadsledningar och det civila samhället.

Innehåll

I kursen ingår studiet av relationen mellan stad och landsbygd, demografiska studier av afrikanska städer, urbaniseringsprocesser, migration och olika urbaniseringspolitiska alternativ.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämnandet av en självständigt författad, kritiskt analyserande samt jämförande litteraturstudie som behandlar kursens bärande teman.

Arbetsformer

Läskursen genomförs individuellt av den studerande i samråd med kursansvarig. Kursen genomförs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter HI3017.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur