Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen

Kurskod: AS3012
Poäng: 1 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • definiera en väl avgränsad problemställning inom Afrikanska studier
  • presentera en översikt över relevant och aktuellt forskningsläge samt relatera det egna forskningsprojektet till detta
  • presentera det egna forskningsprojektets preliminära mål och analytiska frågeställningar
  • presentera ett utkast till en disposition av en kommande magisteruppsats.

Innehåll

Den studerande arbetar med att vidareutveckla ett tidigare redovisat och godkänt utkast till forskningsprojektets planering. Detta innefattar en preliminär definition av en problemställning, en presentation av en översikt över det aktuella forskningsläget samt det planerade magister/forskningsprojektets preliminära mål, frågeställningar och disposition.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier samt presentation och ventilering av det egna forskningsprojektets vidareutvecklade plan.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp och Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter HI3014.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur