Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Litteraturkurs

Kurskod: AS4001
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2016-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska bli väl förtrogen med ett avgränsat och specifikt kunskapsområde inom Afrikanska studier för att självständigt och med hög teoretisk medvetenhet kunna formulera ett forskningsläge som är aktuellt och relevant för ett kommande examensarbete på mastersnivå. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med gedigen beläsenhet överblicka tidigare vetenskaplig produktion inom ett väl definierat och avgränsat område
  • självständigt, kritiskt och med teoretisk medvetenhet göra ett urval av stoff relevant för den kommande forskningsuppgiften
  • med teoretisk och analytisk precision kartlägga och presentera ett forskningsläge för ett kommande examensarbete på mastersnivå.

Innehåll

I kursen ges den studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt tema. Område och litteratur väljs i samråd med undervisande lärare och ska omfatta 2000-3000 sidor. Litteraturen ska väljas så att den knyter an till det ämnesområde som ska behandlas i examensarbetet.

Examinationsformer

Kursen examineras genom att den studerande skriver en kommenterad bibliografi.

Arbetsformer

Kursen är en litteraturkurs. All undervisning ges på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6B
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se