Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studier

Kurskod: AS4002
Poäng: 7 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2016-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för att skriva ett examensarbete på masternivå i Afrikanska studier. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med en hög grad av självständighet analysera aktuella vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden inom Afrikanska studier
  • identifiera samtida betydande vetenskapliga tendenser inom fältet
  • kritiskt analysera vissa afrikanska staters och regioners relationer i den globala kontexten.

Innehåll

Kursen behandlar debatten om vilken roll högre studier och forskning om Afrika har i mötet med det post-koloniala afrikanska samhället och dagens globala utmaningar. Exempel på frågor som diskuteras är: På vilket sätt kan afrikanska studier fortfarande ses som relevanta i förhållande till ämnets vetenskapliga ursprung?

Examinationsformer

Examination sker genom inlämning av skriftliga PM och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Kursens arbetsform utgörs normalt av seminarier. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6C
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper