Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Teori och metod

Kurskod: AS4003
Poäng: 16 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2016-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa god förtrogenhet med ämnets identitet i relation till några av humanioras, samhällsvetenskapernas och utbildningsvetenskapernas olika vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska kontexter
  • visa god teoretisk och metodisk medvetenhet
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt förhålla sig till en mångfald av teorier och metoder som används inom Afrikanska studier.

Innehåll

I denna kurs behandlas olika humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska inriktningar och metoder med relevans för afrikanska studier. Kursen har två moment. I momentet vetenskapsteori ställs klassiska västerländska vetenskapsteoretiska resonemang i relation till vetenskapsteoretiska teoribildningar inspirerade av postkoloniala perspektiv. I momentet metod studeras ett antal doktorsavhandlingar med olika disciplinära, tematiska och metodiska angrepssätt.

Examinationsformer

Examination sker genom inlämning av skriftliga PM och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Kursens arbetsform utgörs normalt av seminarier. Beroende på antalet studerande i kursen kan den komma att ges som läskurs. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Betygsrapportering:
Moment 1: Vetenskapsteori - 8 hp
Moment 2: Metod - 8 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VBM
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se