Kursplan

Kursplan: Afrikanska studier: Examensarbete för masterexamen

Kurskod: AS4004
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Afrikanska studier (UVX)
Ämnesgrupp: Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A2E
Fastställd:
Fastställd 2016-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade och avancerade metod- och teorikunskaper inom området såväl som mycket goda insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning med hög grad av självständighet söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • med högt ställda krav på självständighet, och inom givna tidsramar genomföra en omfattande vetenskaplig studie som bygger på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • diskutera de egna resultatens förtjänster och begränsade räckvidd i förhållande till forskningsläge och vidare vetenskaplig debatt
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av forskningsprocessen som innefattar ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning samt skrivprocessen. Studenten genomför i samråd med handledare en självständig forskningsuppgift inom ett avgränsat område med anknytning till Afrikanska studier. Studien presenteras i form av en större självständigt författad masteruppsats om cirka 30,000 ord. I kursen ingår även att muntligt eller skriftligt presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analysera andras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom det självständiga skriftliga arbetet, men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutgiltiga bedömningen. Uppsatsen examineras vid ett ventileringsseminarium alternativt enskilt av två av kursens lärare.

Arbetsformer

Under kursen ges undervisning i form av individuell handledning och i förekommande fall genom seminarier. Masteruppsatsen försvaras och diskuteras vid ett ventileringsseminarium. Uppsatsen skrivs på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 83 hp inom huvudområdet Afrikanska studier, inklusive kurserna Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen 15 högskolepoäng, Afrikanska studier: Teori och metod 16 högskolepoäng och Afrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studier 7 högskolepoäng, eller motsvarande kunska

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur