Kursplan

Kursplan: Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier

Kurskod: AU3001
Poäng: 22,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Audiovisuella studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-06-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-06-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera, formulera frågeställningar och med adekvata undersökningsmetoder för audiovisuella studier genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
  • visa fördjupade kunskaper inom vissa delar inom audiovisuella studier i form av en audiovisuell gestaltning samt skriftlig och muntlig redovisning
  • visa den insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och fördjupad metodkunskap inom audiovisuella studier som fordras för att arbeta med kvalificerad medieproduktionsverksamhet
  • visa förmåga att inom området medieproduktion och audiovisuella studier göra bedömningar av egna och andras audiovisuella gestaltningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, etiska aspekter
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom audiovisuella studier.

Innehåll

Kursen innebär ett vetenskapligt arbete som integrerar en audiovisuell produktion och en skriftlig uppsats på 20-25 000 ord. Studenten identifierar i det självständiga examensarbetet ett problemområde inom audiovisuella studier och utforskar med hjälp av vetenskaplig teori och metod en vald problemställning. Arbetet bör vara en fortsatt fördjupning av ett problemområde som studenten utforskat i tidigare kurser inom magisterprogrammet Audiovisuella Studier.

Den audiovisuella produktionen kan utföras individuellt eller i grupp. I det senare fallet tar studenten ett delat projektledaransvar, men även enskilt ansvar för ett produktionsmoment med tillhörande produktionsmetod inom bild eller ljud.

Det skriftliga arbetet ska i sin problemställning relatera till den audiovisuella produktionen och vetenskapligt bearbeta denna. Den skriftliga delen av magisterexamensarbetet ska utföras individuellt.

Som en avslutande del av kursen reflekterar studenten över och redogöra för de resultat och de insikter studenten fått genom magisterexamensarbetet. Särskilt fokus läggs vid frågor om multimodalitet och olika former för audiovisuell kunskap.

Examinationsformer

Kursen examineras genom framläggande och försvar av examensarbetets båda delar: den audiovisuella produktionen och det skriftliga arbetet, vid ett examinerande seminarium. För den audiovisuella produktionen bedöms både den färdiga gestaltningen och redovisat produktionsansvar. Det skriftliga arbetet bedöms enligt gängse kriterier för en vetenskaplig text. I examinationen ingår även opposition på ett annat magisterexamensarbete.

Den avslutande reflektionen examineras vid ett slutseminarium där en reflektion redovisas. Reflektionen kan vara skriftlig, muntlig eller audiovisuell, eller bestå av en kombination av sådana former.

Arbetsformer

I huvudsak arbetar studenten enskilt under eget ansvar. Skapandet av en audiovisuell produktion sker med fördel i grupp, men kan även ske individuellt. Undervisningen under magisterexamensarbetet består av seminarier och handledning, i grupp och individuellt.

Den avslutande delen av kursen består av ett inledande seminarium och ett avslutande, examinerande seminarium. Däremellan genomförs reflektionsarbete som kan omfatta såväl skriftliga, muntliga som audiovisuella delar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1 - Audiovisuell gestaltning (5,5hp)
Moment 2 - Uppsats (15hp)
Moment 3 - Metareflektion (2hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 30 hp inom magisterprogrammet Audiovisuella studier, inklusive kursen Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp avancerad nivå.

Övrigt

Studenten måste kunna hantera de produktionsmetoder den tänkt tillämpa under magisterexamensarbetet med mycket hög grad av självständighet.

Ett val av en produktionsmetod som studenten inte tillräckligt behärskar, och som leder till en undermålig kvalitet av den audiovisuella produktionen, kan utgöra skäl för underkännande av arbetet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur