Kursplan

Kursplan: Audiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltning

Kurskod: AU3002
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Audiovisuella studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-06-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-06-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om audiovisuell gestaltning och om de olika kulturella och samhälleliga sammanhang där ljud och bild samverkar samt, på ett reflekterat sätt kunna anaysera och problematisera detta kunskapsstoff
  • kritiskt värdera och kommunicera det audiovisuella områdets begreppsvärld, samt kunna relatera dessa begrepp till audiovisuell produktion
  • självständigt urskilja och diskutera audiovisuella framställningars betydelse för indentitetsskapande processer ur både individ- och grupperspektiv
  • omsätta analytiska perspektiv i en audiovisuell gestaltande form.

Innehåll

Kursen ger de studerande en introduktion till ämnet Audiovisuella studier med en bred konst-/musikhistorisk, ljud/bildteknisk samt produktionskulturell orientering i audiovisuella konstformer och medier. Begreppet "audiovisuell" problematiseras utifrån relationen mellan ljud och bild i olika kontexter. Såväl kända former som television, film, spel etc. som olika konstnärliga och kommunikativa konst- och medieformer diskuteras, där det auditiva och visuella är viktiga inslag. Andra centrala aspekter är interaktiva, interartiella, intermediala, multimodala, estetiska eller teknologiska samspel. Teoretiska perspektiv från såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som konstnärliga och tekniska discipliner presenteras, diskuteras och utforskas: med audiovisualitet i centrum. Kursen erbjuder den studerande möjlighet till viss tematisk specialisering med valbara inslag i utbildningen.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom redovisandet av en omarbetande audiovisuell gestaltning som granskas vid ett seminarium, dels genom en hemtentamen (essä) som behandlar gestaltningen i relation till kursinnehållet (föreläsningar, kurslitteratur och seminarier).

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier runt såväl litteratur som audiovisuella objekt, samt laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1 - Audiovisuell gestaltning med examinerande seminarium (5hp)
Moment 2 - Hemtentamen (essä) (10hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen från något medie- eller kulturinriktat ämne, område eller utbildningsprogram, samt dokumenterad meritering av erfarenhet från audiovisuella produktionsverktyg.

Övrigt

Studenten förväntas inrikta sina studier på kursen i samklang med den dokumenterade meritering av erfarenhet med audiovisuella produktionsverktyg som studenten uppvisar för att bli antagen till kursen. Användande av mer avancerade produktionsverktyg än man är kvalificerad för kommer således att nekas.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V24
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen från något medie- eller kulturinriktat ämne, område eller utbildningsprogram, samt dokumenterad meritering av erfarenhet från audiovisuella produktionsverktyg.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VDV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen från något medie- eller kulturinriktat ämne, område eller utbildningsprogram, samt dokumenterad meritering av erfarenhet från audiovisuella produktionsverktyg.

Ansök

Ansök på Antagning.se