Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig teori och metod i Audiovisuella studier

Kurskod: AU3005
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Audiovisuella studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2014-09-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det audiovisuella området
  • analysera behovet av relevant teori och metod i relation till ett eget valt problemområde
  • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.

Innehåll

Kursen ger en vetenskapsteoretisk och metodologisk skolning i relation till huvudämnet Audiovisuella studier inför examensarbetet. Studenten fördjupar sig i teorier och metoder av relevans för det egna examensarbetet samt tillägnar sig en överblick av det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en kritiskt reflekterande text som sammanfattar forskningsrelaterade teorier och metoder inför det egna examensarbetet och läggs fram vid ett seminarium.

Arbetsformer

Undervisningen sker huvudsakligen genom seminarier och föreläsningar samt genom självständiga litteraturstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur