Kursplan

Kursplan: Bild i grundskolans tidigare år A

Kurskod: BP1039
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bild (BIL)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde: Övriga områden, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur man kan stimulera elevers förmåga att gestalta erfarenheter, tankar och kunskaper med hjälp av bilder och bildskapande. Stor vikt läggs vid att den studerande utvecklar sin förmåga att använda visuella uttrycksformer i undervisningen.

Delkurser

1.
Bildskapandets byggstenar,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

  • skapa tvådimensionella bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker på en grundläggande nivå
  • redogöra för grunderna i bildkomposition och färglära samt kunna tillämpa dessa kunskaper i eget bildskapande
  • reflektera över hur man kan stimulera elevers förmåga och lust att undersöka det tvådimensionella bildskapandet uttrycksmöjigheter och att använda bilder och bildskapande i skolarbetet.

2.
Formexperiment och estetiska lärprocesser,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

  • använda olika tredimensionella material och tekniker i visuell gestaltning
  • redogöra för begreppen estetik och estetiska lärprocesser samt reflektera över bilder och bildskapande som pedagogiska verktyg
  • visa förtrogenhet med och reflektera över mål, innehåll och kunskapskrav i bildämnets kursplan för grundskolans år 1-6 samt visa kännedom om betygssättning och bedömning i ämnet bild.

Innehåll

Kursen består av två delkurser. I båda delkurserna behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.
Bildskapandets byggstenar,  9 högskolepoäng

I delkursen behandlas tvådimensionell bildframställning med både hantverksmässiga och digitala tekniker med fokus på färglära och måleri, bildkomposition, teckning samt olika tryckmetoder. Den studerande undersöker och experimenterar med olika uttrycksmöjligheter och reflekterar över hur bildskapande kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Ämnesdidaktiska aspekter diskuteras parallellt med det egna bildskapandet.

2.
Formexperiment och estetiska lärprocesser,  6 högskolepoäng

I denna delkurs utforskar den studerande det tredimensionella skapandets uttrycksmöjligheter och tillämpar de hantverksmässiga kunskaperna i ett ämnesövergripande temaarbete med fokus på bildskapande som kunskapsform och pedagogiskt verktyg. I delkursen behandlas också begreppen estetik och estetiska lärprocesser. Vidare studeras skolans styrdokument gällande bildämnets mål, innehåll och kunskapskrav i grundskolans tidigare år. Även betygssättning och bedömning i ämnet bild behandlas och problematiseras.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av den studerandes deltagande i seminarier, redovisningar av gestaltande uppgifter och skriftliga uppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas vid vissa av de examinerande seminarierna. Samtliga seminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Förekommande arbetsformer är föreläsningar, seminarier, handledning och laborativa bildövningar, arbete i studiegrupper samt enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Bildskapandets byggstenar - 9 hp
Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ges på distans och undervisningen är nätbaserad med två campusträffar omfattande tre dagar vardera förlagda vid Högskolan Dalarna, Campus Falun. OBS! Campusträffarna är obligatoriska.

Den studerande måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset samt digital stillbildskamera. Vidare måste den studerande ha tillgång till förbrukningsmaterial till de laborativa övningar som inte genomförs under campusträffarna.

En till två fältuppgifter ingår i kursen. Även studiebesök kan förekomma.

Summary in English

The course prepares students for teaching in the subject of Art in primary school. The goal is that students, upon completion of the course, will have the skills and knowledge required to stimulate the pupils’ ability to express experiences, thoughts and knowledge with the help of images and image-building. Great emphasis is placed on students’ developing the ability to use visual forms of expression in their teaching.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V33
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:13