Kursplan

Kursplan: Bild i grundskolans tidigare år B

Kurskod: BP1040
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bild (BIL)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde: Övriga områden, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur man kan stimulera elever att gestalta erfarenheter, tankar och kunskaper med hjälp av multimodala uttycksformer. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.

Delkurser

1.
Multimodala uttrycksformer,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper i att använda digital stillbildskamera och i att använda digital teknik för bildbehandling och produktion av rörliga bilder
  • visa kännedom om filmpedagogiska arbetssätt
  • använda olika teorier vid analys av barns bildskapande och reflektera över pedagogiska konsekvenser av teoriernas tillämpning i skolans kontext
  • reflektera över visuella uttryck och digitala mediers roll i barns utveckling och lärande.

2.
Analysera och tolka bilder,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grunderna i bildanalys och bildperception samt kunna använda dessa vid analys av olika slags bilder
  • visa överblick över bildkonstens utveckling och diskutera samtida visuella uttryck
  • samtala om olika bildgenrers uttryck, innehåll och funktion samt visa kännedom om hur både konstbilder och massmediebilder kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen.

Innehåll

Kursen består av två delkurser. I båda delkurserna behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.
Multimodala uttrycksformer,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas digitalt fotografi och rörlig bild ur ett didaktiskt perspektiv. Genom egen multimodal produktion tränar den studerande att berätta med bild, ljud och text. Vidare studeras olika teorier (utvecklingspsykologiska, perceptionspsykologisk och sociokulturella) om barns visuella uttrycksformer samt bildämnets historia. I detta sammanhang görs internationella utblickar för att uppmärksamma vilka strömningar som påverkat och påverkar synen på bildundervisning i Sverige.

2.
Analysera och tolka bilder,  7,5 högskolepoäng

I den här delkursen fokuseras studierna på analys och tolkning av visuella uttryck, begreppet visuell kultur diskuteras, såväl konstbilder som massmediebilder studeras. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i att analysera bilder med fokus på bildretorik, bildsemiotik och bildperception. Vidare skaffar sig den studerande överblick över bildkonstens utveckling och genomför en ämnesövergripande temaplanering där konstbilder utgör utgångspunkten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av den studerandes deltagande i seminarier, redovisningar av gestaltande uppgifter och skriftliga analysuppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas vid vissa av de examinerande seminarierna. Samtliga seminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Förekommande arbetsformer är föreläsningar, seminaier, handledning och laborativa bildövningar, arbete i studiegrupper och enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp
Moment 2: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ges på distans och undervisningen är nätbaserad med en campusträff omfattande tre dagar förlagda vid Högskolan Dalarna, Campus Falun. OBS! Campusträffen är obligatoriska.

Den studerande måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset samt digital stillbildskamera. Vidare måste den studerande ha tillgång till förbrukningsmaterial till de laborativa övningar som inte genomförs under campusträffen.

En till två fältuppgifter ingår i kursen.

Summary in English

The course prepares students for teaching in the subject of Art in primary school. The goal is that students, upon completion of the course, will have the knowledge and skills required to stimulate pupils to express experiences, thoughts and knowledge with the help of multi-modal expressions. Great importance is also given to students’ developing the ability to analyze and discuss different types of images.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V34
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:13