Kursplan

Kursplan: Bild i grundskolans tidigare år

Kurskod: BP1045
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bild (BIL)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde: Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans tidigare år. Målet är att den studerande efter avslutad kurs har kunskaper om hur man kan stimulera elever att utforska olika bildmediers uttrycksmöjligheter och elevernas förmåga att gestalta erfarenheter, tankar och kunskaper med hjälp av bild- och medieskapande. Stor vikt läggs också vid att den studerande utvecklar sin förmåga att analysera och samtala om olika slags bilder.

Delkurser

1.
Bildskapandets byggstenar,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • skapa tvådimensionella bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker på en grundläggande nivå
 • redogöra för grunderna i bildkomposition och färglära samt kunna tillämpa dessa kunskaper i eget bildskapande
 • reflektera över hur man kan stimulera elevers förmåga och lust att undersöka det tvådimensionella bildskapandet uttrycksmöjigheter och att använda bilder och bildskapande i skolarbetet.

2.
Formexperiment och estetiska lärprocesser,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda olika tredimensionella material och tekniker i visuell gestaltning
 • redogöra för begreppen estetik och estetiska lärprocesser samt reflektera över bilder och bildskapande som pedagogiska verktyg
 • visa förtrogenhet med och reflektera över mål, innehåll och kunskapskrav i bildämnets kursplan för grundskolans år 1-6 samt visa kännedom om betygssättning och bedömning i ämnet bild.

3.
Multimodala uttrycksformer,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper i att använda digital stillbildskamera och i att använda digital teknik för bildbehandling och produktion av rörliga bilder
 • visa kännedom om filmpedagogiska arbetssätt
 • använda olika teorier vid analys av barns bildskapande och reflektera över pedagogiska konsekvenser av teoriernas tillämpning i skolans kontext
 • reflektera över visuella uttryck och digitala mediers roll i barns utveckling och lärande.

4.
Analysera och tolka bilder,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grunderna i bildanalys och bildperception samt kunna använda dessa vid analys av olika slags bilder
 • visa överblick över bildkonstens utveckling och diskutera samtida visuella uttryck
 • samtala om olika bildgenrers uttryck, innehåll och funktion samt visa kännedom om hur både konstbilder och massmediebilder kan användas som en pedagogisk resurs i undervisningen.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser. I samtliga delkurser behandlas lärande inom bildområdet.

Delkurser

1.
Bildskapandets byggstenar,  9 högskolepoäng

I delkursen behandlas tvådimensionell bildframställning med både hantverksmässiga och digitala tekniker med fokus på färglära och måleri, bildkomposition, teckning samt olika tryckmetoder. Den studerande undersöker och experimenterar med olika uttrycksmöjligheter och reflekterar över hur bildskapande kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Ämnesdidaktiska aspekter diskuteras parallellt med det egna bildskapandet.

2.
Formexperiment och estetiska lärprocesser,  6 högskolepoäng

I denna delkurs utforskar den studerande det tredimensionella skapandets uttrycksmöjligheter och tillämpar de hantverksmässiga kunskaperna i ett ämnesövergripande temaarbete med fokus på bildskapande som kunskapsform och pedagogiskt verktyg. I delkursen behandlas också begreppen estetik och estetiska lärprocesser. Vidare studeras skolans styrdokument gällande bildämnets mål, innehåll och kunskapskrav i grundskolans tidigare år. Även betygssättning och bedömning i ämnet bild behandlas och problematiseras.

3.
Multimodala uttrycksformer,  7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas digitalt fotografi och rörlig bild ur ett didaktiskt perspektiv. Genom egen multimodal produktion tränar den studerande att berätta med bild, ljud och text. Vidare studeras olika teorier (utvecklingspsykologiska, perceptionspsykologisk och sociokulturella) om barns visuella uttrycksformer samt bildämnets historia. I detta sammanhang görs internationella utblickar för att uppmärksamma vilka strömningar som påverkat och påverkar synen på bildundervisning i Sverige.

4.
Analysera och tolka bilder,  7,5 högskolepoäng

I den här delkursen fokuseras studierna på analys och tolkning av visuella uttryck, begreppet visuell kultur diskuteras, såväl konstbilder som massmediebilder studeras. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper i att analysera bilder med fokus på bildretorik, bildsemiotik och bildperception. Vidare skaffar sig den studerande överblick över bildkonstens utveckling och genomför en ämnesövergripande temaplanering där konstbilder utgör utgångspunkten.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av den studerandes deltagande i seminarier, redovisningar av gestaltande uppgifter och skriftliga analysuppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas vid vissa av de examinerande seminarierna. Både individuell examination och gruppexamination förekommer. Samtliga seminarier är obligatoriska.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är seminarier, föreläsningar, handledning och laborativa bildövningar, arbete i studiegrupper samt enskilt arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tre av de fyra delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Bildskapandets byggstenar - 9 hp
Moment 2: Formexperiment och estetiska lärprocesser - 6 hp
Moment 3: Multimodala uttrycksformer - 7,5 hp
Moment 4: Analysera och tolka bilder - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ges på distans och undervisningen är nätbaserad med tre campusträffar omfattande tre dagar vardera förlagda vid Högskolan Dalarna, Campus Falun. OBS! Campusträffarna är obligatoriska.

Den studerande måste ha tillgång till dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset samt digital stillbildskamera. Vidare måste den studerande ha tillgång till förbrukningsmaterial till de laborativa övningar som inte genomförs under campusträffarna.

Två till tre fältuppgifter ingår i kursen. Även studiebesök kan förekomma.

Ersätter BP1033.

Summary in English

The course prepares students for teaching in the subject of Art in primary school. The goal is that students, upon completion of the course, will have the knowledge required to stimulate the pupils‘ ability to express experiences, thoughts and knowledge with the help of images and image-buildning. Furthermore, great emphasis is placed on developing the student‘s ability to analyse and discuss different types of images.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V35
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:24