Kursplan

Kursplan: Digitala bilder och visuellt lärande

Kurskod: BP2003
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bild (BIL)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde: Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-09-08.
Reviderad:
Reviderad 2016-09-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-09-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper inom fotografi och rörlig bild. Vidare problematiseras visuella mediers betydelse för barns och ungas lärande.

Delkurser

1.
Fotografi och digital bildbehandling,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad förmåga att omsätta sina tekniska kunskaper om stillbildsfotografering i eget bildskapande
  • använda bildbehandlingsprogram för att undersöka olika visuella uttrycksmöjligheter
  • redogöra för och tillämpa grundläggande ljussättningsteknik vid porträtt- och produktfotografering
  • diskutera och analysera historiskt och samtida fotografi samt vad som utmärker olika fotografiska genrer
  • visa kunskaper om hur den fotografiska bilden kan användas i olika pedagogiska kontexter.

2.
Rörlig bild,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera den rörliga bildens olika berättarkomponenter samt kunna använda dessa i egen produktion av kortare filmer och animationer
  • visa insikt i den rörliga bildens olika genrer och uttrycksformer
  • visa kännedom om barns och ungdomars användning av rörliga bilder
  • visa kunskaper om hur rörliga bilder och filmpedagogik kan användas i olika pedagogiska kontexter.

Innehåll

Kursen består av två delkurser i vilka lärande inom bildområdet behandlas.

Delkurser

1.
Fotografi och digital bildbehandling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen fördjupar den studerande sin fotografiska kompetens och sin förmåga att bearbeta fotografier i olika bildbehandlingsprogran såsom till exempel Photoshop och Illustrator. Vidare utvecklar den studerande sin förmåga att analysera den fotografiska bilden som representation, kommunikation och estetiskt uttryck. Pedagogiska aspekter på den fotografiska bilden belyses liksom barns och ungas vardagliga bruk av fotografi.

2.
Rörlig bild,  7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar såväl teoretiskt som praktiskt kunskapande kring den rörliga bildens uppbyggnad och berättarkomponenter samt hur den produceras. Även grundläggande ljussättning, ljudinspelning och ljudläggning behandlas. I delkursen belyses den rörliga bildens olika genrer såsom dokumentär-, fiktions- och reklamfilm. Barns och ungas konsumtion av rörlig bild problematiseras och filmpedagogik och produktion av rörlig bild som resurs i pedagogisk verksamhet behandlas.

Examinationsformer

Studenten examineras genom aktivt deltagande i seminarier, handledning och workshops samt genom redovisning i seminarieform av gestaltande uppgifter i fotografi och rörlig bild samt genom skriftliga uppgifter. Oppositionsförfarande tillämpas vid redovisningsseminarierna.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops, obligatorisk handledning som kan ske såväl individuellt som i grupp samt individuella gestaltande övningar i fotografi och rörlig bild.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Fotografi och digital bildbehandling - 7,5 hp
Moment 2: Rörlig bild - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen eller Bild I med ämnesdidaktik, 30 högskolepoäng och Bild II med ämnesdidaktik, 30 högskolepoäng, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper samt godkända arbetsprover

Övrigt

Kursen innehåller två obligatoriska campusträffar om maximalt tre dagar vid varje tillfälle.

Den studerande måste ha möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande, samt ha tillgång till digital systemkamera och surfplatta.

Den studerande bekostar själv det förbrukningsmaterial som eventuellt behövs för laborativa övningar som inte sker vid campus.

Summary in English

The course prepares students for teaching in the subject of Art in upper secondary school. The goal is that students, upon completion of the course, will have the knowledge and skills required to stimulate pupils to work with photography and moving pictures. Great importance is given to students developing the ability to analyse and discuss different types of images.

Litteratur

Referenslitteratur