Kursplan

Kursplan: Bild IV med ämnesdidaktik

Kurskod: BP3002
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bild (BIL)
Ämnesgrupp: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen
Utbildningsområde: Övriga områden, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-04-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-14.
Reviderad:
Reviderad 2017-02-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-02-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i ämnet bild med fokus på visuella forskningsmetoder, visuella arkivstudier och konstnärligt och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete.

Delkurser

1.
Uppsats,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i en för bildämnet relevant didaktisk problemställning. Den studerande förväntas på så sätt bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat bilddidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat bilddidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i resultaten från uppsatsen i kursen Bild III med ämnesdidaktik formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, baserat på relevant empiri, teori och metodanvändning, med visuella perspektiv
 • visa fördjupad förmåga att både skriftligt och muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som svagheter i medstuderandes uppsatser
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat bilddidaktiskt område av betydelse för bildläraryrket.

2.
Konstnärligt utvecklingsarbete med pedagogiska implikationer,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om konstnärliga och/eller pedagogiska arbets- och förhållningssätt med arkivet som utgångspunkt och referensram.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • självständigt formulera och genomföra ett konstnärligt och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i visuellt arkivmaterial
 • analysera visuella uttrycks inflytande och plats i samhället, både historiskt och idag
 • beskriva och analysera estetiska, pedagogiska och tekniska val i förhållande till utvecklingsprojektets problemformulering och intention i en skriftlig rapport
 • dra didaktiska slutsatser utifrån utvecklingsarbetet och på så sätt bidra till utvecklingen av kunskaper inom det visuella undervisningsområdet
 • kritiskt granska och konstruktivt diskutera medstuderandes utvecklingsarbeten och rapporter.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Uppsats,  15 högskolepoäng

I delkursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig empirisk undersökning med utgångspunkt i en för bildämnet relevant didaktisk problemställning. Den studerande förväntas genom denna undersökning bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat bilddidaktiskt område.

2.
Konstnärligt utvecklingsarbete med pedagogiska implikationer,  15 högskolepoäng

I detta utvecklingsarbete förenar den studerande ett gestaltande och ett teoretiskt/pedagogiskt perspektiv på visuellt arkivmaterial. Projektet ska bygga vidare på kunskaper och erfarenheter från tidigare studier. Stor vikt läggs vid den visuella presentationen av projektet som sker i offentlig kulturinstitutionell miljö. I samband med presentationen ska den studerande lämna in en skriftlig rapport där både arbetsprocess och gestaltning redovisas och diskuteras. Den studerande ska argumentera för och försvara det egna arbetet samt kritiskt granska och värdera medstuderandes projekt.

Examinationsformer

Delkurs 1: Deltagande i handledning och författandet av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes uppsats. Det självständiga arbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventilationsseminarium och opposition av medstuderandes uppsats) i kombination med annan gestaltande form.
Delkurs 2: Aktivt deltagande i seminarier och workshops samt vid redovisning i seminarieform av det konstnärliga utvecklingsarbetet där oppositionsförfarande tillämpas.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och workshops, obligatorisk handledning som kan ske såväl individuellt som i grupp samt individuellt gestaltande arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Uppsats - 15 hp
Moment 2: Konstnärligt utvecklingsarbete med pedagogiska implikationer - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Bild III med ämnesdidaktik, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper, samt godkända arbetsprover

Övrigt

Kostnad för förbrukningsmaterial tillkommer. Kursdeltagarna ska ha tillgång till dator med Internetuppkoppling, headset och kamera, bildbehandlingsprogrammet Photoshop, digital systemkamera och eventuellt skanner.

Summary in English

The overall goal is for students to develop a deeper knowledge of the subject of Art with a focus on visual research methods, visual archival studies, and artistic and/or educational development work.
Another objective is for students to be able to conduct a qualified and independent scientific study based on a relevant didactical problem within the subject of Art. The student is thereby expected to contribute to the development of knowledge within a defined didactical area within the subject of Art.
The student will also develop knowledge of the artistic and/or educational work and approach with the archive as both a starting point and a point of reference.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3A
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]Bild III med ämnesdidaktik, 30 hp grundnivå 2, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper, samt godkända arbetsprover

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:14