Kursplan

Kursplan: Introduktion till produktion av rörlig bild

Kurskod: BQ1067
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-10-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-10-14.
Reviderad:
Reviderad 2013-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-12-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten skall efter genomförd kurs:

 • uppvisa förmåga att hantera videokameran som produktionsverktyg och klippa icke-linjärt
 • kunna urskilja grundläggande principer om digital media, filhantering och kamerateknologi
 • kunna beskriva bildens berättarfunktion
 • kunna relatera bildkomposition, bildanalys och perception till gestaltning i bild
 • kunna redogöra för kunskaper om ljudinspelning och ljudläggning till rörlig bild
 • kunna redogöra för ljussättningens grunder och visa en förmåga att göra egna enklare ljussättningar.

  Vidare skall den studerande ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att:
 • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa förmåga att samarbeta med studenter och lärare.

Innehåll

Kursen omfattar såväl teoretiskt som praktiskt kunskapande kring den rörliga bildens tekniska uppbyggnad, hur den produceras med hjälp av videokamera och bearbetas med hjälp av redigeringsverktyg, samt hur dessa verktyg fungerar. Även grundläggande ljusteknik, ljussättning, ljudinspelning och ljudläggning studeras. Studenten övar sig till grundläggande färdigheter och når insikter i en videoproduktions materialitet, arbetsflöde, organisation, berättarstruktur och estetik. Bildkomposition, perception och bildanalys är en viktig del i kursen.

Examinationsformer

Examinationen sker genom skriftliga tentamina, respektive examinerande workshops, seminarier och övningsuppgifter.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Även produktionsorienterade uppgifter förekommer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hel kurs krävs VG på minst 12 hp.

Betygsrapportering:

Skriftlig tentamen, 5 hp
Gestaltande gruppövningar, 3 hp
Individuella övningar, 2 hp
Bildkompendium, 2,5 hp
Bildteori, 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter tidigare kurs: BQ1042.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6M
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se