Kursplan

Kursplan: Digital efterbearbetning av ljud och bild

Kurskod: BQ1070
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2011-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-11-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för och tillämpa de grundläggande principerna bakom digital efterbearbetning av video
 • redovisa grundläggande kunskaper om färgteori och komprimering av ljud och video
 • redogöra för teknisk standard för ljud och bild för material som ska sändas på TV
 • tillämpa programvara för digital bildbehandling av rörliga bilder
 • redogöra för tekniken vid ljudläggning
 • redogöra för ljudets narrativa funktioner
 • genomföra en enklare ljudläggning till en videosekvens.

Innehåll

Studenten lär sig att bearbeta ljud och bild digitalt samt att anpassa materialet för olika distributionskanaler. Kursens fokus ligger på principerna för digital bildmanipulation och ljudläggning. Bildmanipulationen bygger på en förståelse för färgteori och olika tekniker som t ex tracking, masking och rotoscoping. Ljudläggningen studeras både ur teknisk synvinkel och med avseende på ljudets narrativa funktion. Förutom laborationsövningar genomför ett kortare projekt där studenten tillämpar sin kunskaper i bildbearbetning och ljudläggning.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, examinerande seminarier och en audiovisuell produktion.

Arbetsformer

Studenten deltar i föreläsningar, laborationer, seminarier och genomför självständigt en kortare audiovisuell produktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Momnet 1: Efterbearbetning av video - 4,5 hp
Moment 2: Ljudläggning - 4,5 hp
Moment 3: Efterbearbetningsprojekt - 6 hp

För att få betyget VG på hela kursen så krävs VG på minst 10,5 poäng.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter kurserna Digital efterbearbetning av video 7,5 hp och Ljudläggning till rörliga bilder 7,5 hp.

Summary in English

Litteratur

 • Dykhoff Klas. (2002) Ljudbild eller synvilla? : en bok om filmljud och ljuddesign. 1 uppl. Malmö : Liber ekonomi. (124 s). ISBN 91-47-06552-4
 • Gyncild, Brie. (2010) Adobe After Effects CS5 Classroom in a Book. 1 uppl. Berkeley: Peachpit Press. (385 s).
 • Holman, T.. (2005) Sound for digital video. Oxford : Focal. (306 s). ISBN 0-240-80720-0
 • Langkjaer, B.. (1996) Filmlyd & filmmusik. København : Museum Tusculanum. (191 s). ISBN 87-7289-336-2
 • van Hurkman, Alexis. (2011) Color Correction Handbook Professional Techniques for video and cinema. 1 uppl. Berkeley: Peachpit Press. (533 s).

Referenslitteratur