Kursplan

Kursplan: Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning

Kurskod: BQ1078
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-03-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och använda de fundamentala elementen i filmberättande
  • tillämpa grunder i att skriva akademisk text
  • kritiskt analysera autentiska, samtida berättelser med fokus på avnämare, syfte och forum
  • redogöra för den grundläggande begreppsapparaten inom filmisk gestaltning
  • analysera film med avseende på berättarteknik och filmteori.

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin kompetens genom att kunna

  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner.

Innehåll

Studenterna lär sig att känna igen och att använda de fundamentala byggstenarna i berättande. De studerar narrativ i samtida nyhetsmedier och diskuterar berättelsernas syften och målgrupper. De tillägnar sig en teoretisk förståelse för de verktyg som används i filmisk gestaltning. De tillägnar sig grunderna i PM-skrivning.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga och muntliga examinationer.

Arbetsformer

Föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas. Närvaro vid seminarier och workshopar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Berättandets grunder: skriftliga och muntliga examinationer - 10 hp
Moment 2: Filmisk gestaltning: skriftliga och muntliga examinationer - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter BQ1074.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2T
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se