Kursplan

Kursplan: Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre

Kurskod: BQ1079
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2014-03-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • använda sig av dramaturgiska redskap i eget filmberättande
 • tillämpa grunderna i manusprogrammet Movie Magic Screenwriter
 • strukturera sin skrivandeprocess i flera steg
 • självständigt arbeta fram ett kortfilmsmanus i Movie Magic Screenwriter
 • reflektera över sin skrivandeprocess
 • göra analyser av filmberättelser utifrån dramaturgiska och filmhistoriska aspekter
 • redogöra för olika berättargenrer inom film
 • redogöra för genreutveckling inom film
 • redogöra för genreteorier inom film.

Efter genomgången kurs skall den studerande också ha utvecklat sin kompetens genom att kunna:

 • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • både muntligt och skriftligt kommunicera sina kunskaper på ett koncist, strukturerat och tydligt sätt
 • visa förmåga att samarbeta med studenter kring olika övningsuppgifter.

Innehåll

Inom kursen studeras dramaturgins idéer och strukturer. Manusprocessens olika steg behandlas och tillämpas mera utförligt och studenten förväntas att under kursen självständigt arbeta fram ett kortfilmsmanus. Studenten undersöker skillnader i hur gestaltning kan utformas till olika genrer och inhämtar grundläggande kunskaper i filmhistoria och genreförståelse.

Examinationsformer

Examination sker i form av inlämningsuppgifter (5hp), muntliga och skriftliga examinationer (5hp + 5hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och aktivt deltagande i tillämpningsövningar och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Manusövning: inlämningsuppgift samt reflektion (5hp)
Moment 2: Dramaturgi: muntliga och skriftliga examinationer (5hp)
Moment 3: Genre: muntliga och skriftliga examinationer (5hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1075.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2U
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se