Kursplan

Kursplan: Fakta, fiktion och flerkameraproduktion

Kurskod: BQ1082
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-08-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter fullbordad kurs ska studenten kunna:

 • genomföra research kring autentiska personer och företeelser
 • förhålla sig källkritiskt till sin research
 • gestalta fakta i dramatisk form
 • framställa ett TV-program i magasinsform: en flerkameraproduktion med dramatiserade delar
 • redogöra för de olika yrkesrollerna i en flerkameraproduktion och hur de förhåller sig till varandra.

Innehåll

Studenterna introduceras i narration, research och källkritik. De praktiserar kunskapen för att inhämta ett underlag för skrivande och producerande av magasinsprogram.
Dramatiska scener förproduceras och används sedan som inslag i magasinsprogrammen. Kursen avslutas med en reflektion över den egna produktionen och hur förhållandet mellan fakta och fiktion kan förstås.

Examinationsformer

Examination av research och källkritik sker genom obligatoriska seminarier och skriftliga prov. Produktionsmoment examineras fortlöpande genom manusskrivning, förberedelsearbete och inspelning av magasinsprogram. Reflektionsmomentet examineras genom skriftliga prov.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen genom föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, workshops och skriftliga uppgifter. Projektarbete genomförs där studenterna har olika yrkesroller.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av de tre momenten.

Betygsrapportering:
Moment 1: Research och källkritik, 4 hp
Moment 2: Produktion, 7 hp
Moment 3: Reflektion, 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 60 hp inom bildproduktion eller motsvarande.

Övrigt

Ersätter BQ1062.

Summary in English

Upon completion of the course, students should be able to:
 • conduct research about authentic people and phenomena
 • respond critically to their research
 • turn facts into dramatic form
 • produce a television program in magazine form: a multi-camera production with dramatized elements
 • account for the different professional roles in a multi-camera production and the way in which they relate to each other.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2V
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]60 hp inom bildproduktion eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se