Kursplan

Kursplan: Grunderna i filmproduktion

Kurskod: BQ1083
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
  • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
  • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
  • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
  • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
  • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
  • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
  • analysera och diskutera egna och andras produktioner.

Innehåll

Kursen har en teoretisk del som handlar om filmens gestaltning och den rörliga bildens historia.
Kursens produktionsmoment utgörs först av övningar i kontinuitet. Dessa inledande övningar ska hjälpa studenten att förstå betydelsen av bildkomposition, rörelseriktning, blickriktning, klippning i rörelse mm, samt betydelsen av att i förväg planera sin inspelning.
Därefter skriver studenterna i grupp ett manus för en kort spelfilm. Utifrån manuset planeras inspelningen för att sedan spelas in. Efter detta moment klipps, ljudläggs och efterbearbetas filmen för att slutligen presenteras.
Kursen avslutas med en examination av de färdiga filmerna och reflektion kring arbetsprocessen.

Examinationsformer

Moment 1 examineras genom en hemtentamen om den rörliga bildens historia.
Moment 2 examineras genom bedömning och resonemang kring resultatet av de första filmövningarna.
Moment 3 examineras genom bedömning och resonemang kring resultatet av dramaproduktionen.
Moment 4 examineras genom ett skriftlig reflektion, ett PM kring det egna arbetet under filmproduktionen.
All undervisning är obligatorisk och de praktiska momenten är inte möjliga att omexaminera inom kurs, då studenterna är beroende av den gemensamma arbetsprocessen för att kunna utföra dessa.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 samt moment 3 eller 4.

Betygsrapportering:
Moment 1: Skriftlig hemtentamen. 5 hp
Moment 2: Två korta filmövningar. 2 hp
Moment 3: Produktion av en kortfilm. 4 hp
Moment 4: PM om arbetsprocessen. 4 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1072.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6P
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se