Kursplan

Kursplan: Filmanalys och gestaltning

Kurskod: BQ1085
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ett urval av filmvetenskapliga teorier och metoder
  • redovisa för grunderna i filmens estetiska utveckling
  • utföra en bildanalys utifrån semiotiska begrepp
  • visa hur filmmanus innehållsligt kan omformas med visuell gestaltning
  • analysera och tolka filmer från såväl stumfimsepoken som samtidsfilmen.

Innehåll

Kursen syftar till en teoretisk fördjupning av de filmvetenskapliga kunskaperna och lägger fokus på tolkning och filmanalytisk kompetens. Kursen fördjupar kunskaper i semiotik och bildanalys. Representativa filmer närläses och studenterna övas i självständiga filmanalyser. Fokus ligger på kopplingen mellan filmmanusprocesen och den visuella gestaltningen. Studenten skriver korta manusövningar. Kursen avslutas med att studenten skriver en analys av en film.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier, workshops samt pm-skrivning .

Arbetsformer

Föreläsningar, tillämpningsövningar, workshops och seminarier. Arbete i grupp och enskilda uppgifter varvas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

The course aims to provide students with the opportunity to broaden their studies in film. It focuses on interpretation and competence in terms of film analysis. The course deepens students’ knowledge in semiotics and picture analysis. Representative films are closely examined and the students practise how to analyse films independently. The focal point is on the connection between the script process and the visual design. Students complete short exercises on script writing. The course concludes with a written film analysis.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V2X
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se