Kursplan

Kursplan: Den korta filmens berättarstruktur

Kurskod: BQ1086
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för berättarstrukturers utformande samt dramaturgiska modeller i audiovisuell kommunikation med fokus på korta berättelser
  • skriva kortfilmmanus i branschstandardformat
  • visa kännedom om begrepp och facktermer i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa retoriska modeller i audiovisuell kommunikation
  • redogöra för samt praktiskt tillämpa kontextualiseringssignaler i utformandet av audiovisuella budskap i beaktande av målgrupper och visningsfönster.

Innehåll

I kursen undersöker studenten aktuella metoder och teorier rörande berättarstrukturer samt det strategiska användandet av narrativa och dramaturgiska modeller i audiovisuell kommunikation mellan sändare och målgrupp.

Examinationsformer

Examination sker i form av skriftliga och muntliga examinationer.

Arbetsformer

Föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar, handledningar, workshops och seminarier, kommenterande av studentkollegors arbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
Moment 1: Manusskrivande - 3 hp
Moment 2: Narrativ teori - 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

The course examines current practices and theories about narrative structures and the strategic use of narrative and dramaturgical models of communication between the sender and the target group.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6E
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se