Kursplan

Kursplan: Tillämpad filmdesign 1

Kurskod: BQ1087
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för elementära delar av teorier och metoder för konceptualisering inom filmdesign
  • redogöra för grunderna i projektplanering för film
  • uppvisa förmåga att hantera basfunktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • tillämpa konceptualisering och projektplanering för film på basal nivå
  • tillämpa grundläggande kommunikativ strategi och strukturer för korta filmberättelser i konkret gestaltning av reklamfilm och informationsfilm
  • genomföra enkla analyser av och diskutera filmdesign utifrån syfte och form.

Vidare skall den studerande ha utvecklat sin professionella kompetens genom att:

  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Innehåll

Studenterna tillägnar sig kunskaper om basala funktioner hos designverktyg för efterbearbetning av ljud och rörlig bild: ljuddesign, färgbearbetning och compositing. Tillämpning av dessa verktyg, samt tillhörande procedurer och rutiner tränas. Studenterna studerar även grunder i konceptualisering och projektplanering. Ovanstående kunskaper tillämpas tillsammans med kommunikationsstrategier och strukturer för korta berättelser. Detta sker i och genom gestaltningar av konceptförslag för reklamfilm och informationsfilm i projektform.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och audiovisuella arbeten, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar, skriftliga uppgifter, samt seminarier. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Designverktyg - individuella laborationer med rapporter - 3 hp
Moment 2: Konceptförslag och projektplan - skriftliga uppgifter - 2 hp
Moment 3: Reklam- och informationsfilm - gestaltande övningar i grupp - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

This course teaches the student film design skills, and understanding of film design conceptualization, strategies of communication, short story structure, and film project planning.
The student gains knowledge and understanding of basic functions of postproduction tools for sound and film editing such as colour grading, compositing, and sound design. The student will practices using these tools as well as the procedures and routines used.
The student also studies basic film design conceptualization and basic film project planning. These skills are applied together wth communication strategies and structures for short stories, in film design projects, for marketing and information films.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6F
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se