Kursplan

Kursplan: Det cinematiska språket: Mise-en-scène

Kurskod: BQ1088
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vilka olika betydelser regi, scenografi, foto, ljussättning och ljuddesign har för cinematisk kommunikation
 • uppvisa förmåga att hantera videokamera, mikrofon och redigeringsverktyg
 • redogöra för grunderna i färglära, typografi och grafisk form
 • uppvisa en förmåga att göra enklare ljussättningar framför kameran
 • urskilja grundläggande principer för klippning och visa förmåga att klippa dialog
 • urskilja grundläggande principer för digital media, filhantering, webbdistribution och digital arkivering
 • redogöra för typiska designstrategier inom videoproduktion och genomföra enkla, genretrogna videoproduktioner
 • uppvisa en medvetenhet att förhålla sig kritisk till ett audiovisuellt budskap
 • reflektera och argumentera om egna och andras produktioner
 • visa förmåga att samarbeta i projektform.

Innehåll

I kursen undersöks och genomlyses aktuella produktionsmetoder och olika förhållningssätt till cinematisk kommunikation. Studenten övar sin förmåga att organisera ändamålsenlig videokommunikation. Detta innebär ett fokus på både ett teoretiskt och praktiskt kunskapande kring den rörliga bildens tekniska dimension, dess ontologi, hur den produceras med hjälp av videokamera och bearbetas med hjälp av redigeringsverktyg, samt hur dessa verktyg fungerar. Även grundläggande ljussättningsmetoder, ljudinspelning och ljudläggning studeras. Vidare övar sig studenten att förhålla sig kritisk till audiovisuell media och att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Examinationsformer

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen respektive examinerande workshops, seminarier och övningsuppgifter.

Arbetsformer

Studenten tillgodogör sig kursen i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Även produktionsorienterade uppgifter förekommer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Nätbaserat flervalsprov - 3 hp
Moment 2: Gestaltande gruppövningar - 7,5 hp
Moment 3: Individuella produktionsövningar - 2 hp
Moment 4: Bildkompendium med skriftlig bildanalysreflektion - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Upon completion of the course, the student should be able to:

 • explain the importance direction, scenography, photo, lighting and sound design have in cinematic communication
 • use a video camera, microphone and editing software
 • understand colour, typography and graphic form
 • fix the on-set lighting
 • distinguish between basic principles concerning editing and be able to edit dialogue
 • distinguish between the basic principles concerning digital media workflows, file management, distribution via the internet and digital archiving
 • understand typical design strategies related to certain video genres and produce simple genre videos
 • take a critical position on audiovisual messages
 • reflect upon and argue around his/her own production as well as those of others
 • work collaboratively with other students and teachers.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6G
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se