Kursplan

Kursplan: Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign

Kurskod: BQ1090
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för ljudets funktion i film
 • analysera och diskutera ljuddesign utifrån filmens syfte och form
 • motivera användningen av specifik ljudrelaterad teknisk utrustning
 • redogöra för grundläggande perceptionsteorier som beskriver hur ljud påverkar människan
 • uppvisa förmåga att spela in ljud med låg brusnivå i både studio och ute i fält
 • hantera basfunktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud
 • tillämpa relevanta regitekniker för att spela in speakerröst
 • förstå de grundläggande ekonomiska och juridiska implikationerna av användning av musik och FX-ljud från databaser och/eller ljudbibliotek
 • genomföra en eftersynkad dialogscen med egenhändigt inspelat dialogljud
 • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens
 • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa samarbetsförmåga.

Innehåll

Studenten tillägnar sig basala kunskaper om specifika funktioner hos ljudinspelning och ljuddesignverktyg för att kunna tillämpa dessa verktyg. Vidare tränas tillhörande procedurer och rutiner för ljudinspelning, ljudläggning, mix och distributionsformat. Ovanstående kunskaper tillämpas i utvecklandet av relevanta ljuddesignstrategier för korta berättelser. Studenten studerar även ljudets påverkan på människan och analyserar ljudets funktion i film. Studenterna genomför även dialog- och speakerröstinspelning och lär sig att eftersynka ljud samt ljudlägger en komplett förevisad film utan ljud.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten, audiovisuella arbeten, muntliga redogörelser, diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Designverktyg - 3 hp
Moment 2: Perceptionsteori - 2 hp
Moment 3: Gestaltningsövningar - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

This course teaches the student audio design skills and enables them to develop an understanding of the function of sound in film. The student gains knowledge and understanding of basic functions of audio recording equipment and postproduction tools for sound. The student practises using these tools within a film production context as well as relevant procedures and routines, such as recording of dialogue, wild audio and foley. These skills are applied in collaborative audiodesign projects.

Litteratur

Referenslitteratur