Kursplan

Kursplan: Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign

Kurskod: BQ1091
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av specifika ljussättningstekniker både framför kameran och i datorn
  • redogöra för ljusets roll inom ekologisk perceptionsteori
  • uppvisa förmåga att hantera specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för färgkorrigering
  • tillämpa specifika ljussättningstekniker och färgkorrigeringstrategier för att skapa genrespecifik cinematisk stämning
  • självständigt genomföra och redovisa en färgkorrigering till en förelagd filmsekvens.
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Innehåll

Studenten tillägnar sig kunskaper om specifika funktioner hos designverktyg för efterbearbetning av rörlig bild. Tillämpning av dessa verktyg samt tillhörande procedurer och rutiner tränas. Studenten studerar även genrespecifika ljussättningsstilar och studerar ekologisk perceptionsteori. Ovanstående kunskaper tillämpas tillsammans med relevanta kommunikationsstrategier och strukturer för korta berättelser. Detta sker i och genom färgkorrigerade och ljussatta gestaltningar i formen av reklamfilm, informationsfilm och/eller instruktionsfilm.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av skriftliga arbeten, audiovisuella arbeten, muntliga redogörelser, diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshopar är obligatorisk.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar samt seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Designverktyg - 3 hp
Moment 2: Perceptionsteori - 2 hp
Moment 3: Gestaltningsövningar - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

This course teaches the student critical film design skills such as grading, lighting and post-production.
The student gains knowledge and understanding of specific functions of relevant post-production tools.The student practises using both these tools as well as relevant procedures and routines.
The student also studies basic film design mood-setting techniques. This is applied in conjunction with theoretical reflections that concern ecological film theory. Moreover, the student applies colour grading techniques to an already made film that needs to be graded.

Litteratur

Referenslitteratur