Kursplan

Kursplan: Användarnytta: Designmetodik, prototyputveckling och etnografi

Kurskod: BQ1095
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad etnografiska metoder kan tillföra en kundcentrerad filmdesignprocess
  • visa förståelse för case-metodik som ett sätt att skapa en kundcentrerad audiovisuell produkt
  • redogöra för basala kreativitetsmodeller
  • tillämpa förvisualisering.

Innehåll

Studenten studerar case-metodik och tillämpar den. Begreppen beställare, kund, kontext och behov problematiseras inom ramen för designmetodik och prototyputvecklingsmetodik. Etnografisk metod tillämpas för att generera data som används som underlag till en förvisualisering av reklamfilm. Basala kreativitetsmodeller studeras.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och audiovisuella arbeten, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Huvudsakliga arbetsformer är seminarier, föreläsningar och aktivt deltagande i tillämpningsövningar. Närvaro vid seminarier, handledningar och workshoppar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Designmetodikteori - 2 hp
Moment 2: Etnografisk rapport - 3 hp
Moment 3: Audiovisuell gestaltning - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 67,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Students examine case methodology and apply this. The concepts of purcahser, customer, context and needs are problematised within the framework of design methodology and prototype development methodology. Ethnographic method is used to generate the data that are used as a basis for a pre-visualisation of commercials. Basic creativity models are studied.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VP5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]67,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se