Kursplan

Kursplan: Etik och upphovsrätt i media

Kurskod: BQ1100
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vad upphovsrätt innebär utifrån ett producentperspektiv
  • visa kännedom om reklambranschens självreglerande funktioner som syftar till att upprätthålla god marknadsföringsetik
  • redogöra för grundläggande genusvetenskapliga teorier
  • genomföra en reklamfilmsanalys utifrån etiska perspektiv
  • tillämpa etisk självreglering i konkret gestaltning av reklamfilm.

Vidare skall den studerande ha utvecklat sin profesionella kompetens genom att:

  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Innehåll

I kursen undersöker studenten varför etik och upphovsrätt i det offentliga rummet är viktigt ur ett medieproducentperspektiv med syftet att öka studentens förståelse för etiska gränsdragningar, upphovsrättsliga produktionsrelaterade implikationer och moraliska ställningstaganden inom media. Grundläggande teorier kopplade till etikområdet och genusvetenskap diskuteras.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och audiovisuella arbeten, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshopar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar, skriftliga uppgifter samt seminarier. Närvaro vid seminarier och handledningar är obligatorisk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Genusvetenskap - 2 hp
Moment 2: Skriftlig reklamfilmsanalys - 3 hp
Moment 3: Audiovisuell gestaltning - 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 52,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter BQ1097.

Summary in English

In the course students examine why ethics and copyright in the public domain are important from a media-producer perspective. The course includes lectures, seminars, written assignments, labs and a production assignment that aims to increase students‘ understanding of ethical boundaries, copyright production-related implications and moral standpoints in the media. Current theories related to the field of ethics and gender studies are discussed.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VP2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]52,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Ljussättning och färgkorrigering inom filmdesign, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se