Kursplan

Kursplan: Medie- och informationskunnighet: Att se/höra bortom det audiovisuella objektets uppenbara innehåll

Kurskod: BQ1102
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om betydelsen av visuellt betingad informationskunnighet
 • tillämpa multimodal analys på audiovisuella objekt
 • visa kännedom om basala visualiseringsmetoder för statistik och data
 • genomföra en kort propagandafilm som exemplifierar visualiseringsmetoder för statistiska data
 • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
 • visa samarbetsförmåga med studenter och lärare.

Innehåll

I kursen undersöker studenten varför visuellt betingad informationskunnighet är central i förhållande till det framväxande medielandskapet. Kursen syftar till att öka studentens förståelse för hur den medietekniska och audiovisuella kommunikationsutvecklingen ställer krav på medieproducentens kritiska förmågor, inte minst vad det gäller att tolka och förstå visualiseringar av data och statistik.

Examinationsformer

Examination sker genom en skriftlig individuell analys och audiovisuella arbeten, samt genom muntliga redogörelser och diskussioner vid seminarier, handledningar och workshoppar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av filmproduktion, föreläsningar, aktivt deltagande i tillämpningsövningar samt seminarier. Seminarier, handledningar och workshopar är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Multimodal analys - individuell skriftlig uppgift (3,5 hp)
Moment 2: Gestaltande övning - grupparbete (3 hp)
Moment 3: Opposition och reflektion (1 hp)

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 6o högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ1096

Summary in English

On completion of the course, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of the meaning of visual information proficiency
 • apply multimodal analysis on audiovisual objects
 • demonstrate knowledge of basic visualization methods for statistics and data
 • produce a short propaganda film that exemplifies visualization methods for statistical data
 • reflect on and argue for his/her own audiovisual production as well as that of others
 • show the ability to collaborate with other students and teachers.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VP4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]6o högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 högskolepoäng grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se