Kursplan

Kursplan: Klippfördjupning Film/TV

Kurskod: BQ2006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-01-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-08-27.
Reviderad:
Reviderad 2010-02-16.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

  • kunna värdera hur man ur ett större filmmaterial selekterar för att få fram
    ett tillfredsställande resultat med tanke på foto, skådespel och klipprytm
  • kunna analysera verkningsgraden av varje beslut i klipprocessen
  • visa förmåga att ljudlägga samt förstå ljudets betydelse för filmen

Innehåll

Ett färdiginspelat filmmaterial och ett tillhörande filmmanus utgör grunden för kursen. Studenten ställs inför större klippningsuppgifter med hög svårighetsgrad och en fördjupad klippteori.

Examinationsformer

Examinationen sker i seminarieform genom visning av det färdigklippta filmavsnittet och opposition (5 hp) samt en skriftlig analys av filmavsnittet (2,5 hp).

Arbetsformer

Studenten arbetar i grupp om två. Den skriftliga analysen skrivs självständigt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bildproduktion B 20 p eller 60 hp på grundnivå 1 inom Bildproduktion, varav Fiktion eller motsvarande är obligatorisk.

Övrigt

Ersätter tidigare kurs:
Produktionsfördjupning film/TV (BQC004) – delkurs 3: Fördjupning filmklippning

Summary in English

Litteratur

  • Crittenden, Roger. (1995) Film and video editing. 2 uppl. London : Blueprint. (196 s). ISBN 1-85713-011-1
  • Oldham, Gabriella. (1992) First cut : conversations with film editors. Los Angeles, CA : University of California Press. (417 s). ISBN 0-520-07588-9
  • Thompson, Roy. (1993) Grammar of the edit. Oxford : Focal Press. (118 s). ISBN 0-240-51340-1

Referenslitteratur